ประกาศรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563
Image

รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

        สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงานทุกสังกัดให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้น 837 รางวัล มี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล 

       การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ตามโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563  ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 673 รางวัล ประกอบด้วย

 1. รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 612 รางวัล ดังนี้

 กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์  จำนวน 290 รางวัล 

 กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา จำนวน 118 รางวัล 

 กลุ่มที่ 3  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา จำนวน 148 รางวัล  

 กลุ่มที่ 4 ผู้มีคุณูปการ  จำนวน 56 รางวัล

 2. ประเภทหน่วยงาน จำนวน 61 รางวัล  ผู้ที่ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี  ดังนี้

 1. รางวัลระดับประเทศ ประเภทบุคคล

 1.1 รางวัลชนะเลิศ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล เป็นเงิน 200,000 บาท ดังนี้

        กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสิรินทร์ นาคเพ็ชร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

       กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางสุณี บุญเลิศ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

      กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นางอรวรรณ เรืองหิรัญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) จังหวัดยะลา

      กลุ่มที่ 4 ผู้มีคุณูปการ ได้แก่ นายอำนวย จันทร์แก้ว ข้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2                                          

1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และ   เงินรางวัล ๆ ละ 30,000 บาท จำนวน 4 รางวัล เป็นเงิน 120,000 บาท ดังนี้

       กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสาวอัจฉริยา สิงห์วี  ครูชำนาญการโรงเรียนศรีวิทยา จังหวัดตาก

       กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางณิชรญา  ใจเด็ด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

      กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุพล จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

      กลุ่มที่ 4 ผู้มีคุณูปการ ได้แก่ นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กรุงเทพมหานคร

1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล ๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 4 รางวัล เป็นเงิน 60,000 บาท ดังนี้ 

      กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางสนธยา ประทุมมาศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนรัฐวิทยา 74 จังหวัดนครศรีธรรมราช  

      กลุ่มที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

      กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

     กลุ่มที่ 4 ผู้มีคุณูปการ ได้แก่ นายวิมาน วรรณคำ ข้าราชการบำนาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

2. รางวัลระดับประเทศ ประเภทหน่วยงาน                                         

 2.1 รางวัลดีเลิศ  ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 จังหวัดนราธิวาส

  2.2 รางวัลดีเด่น  ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด  จังหวัดสมุทรสาคร

  2.3 รางวัลดี  ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จังหวัดเชียงราย

3. รางวัลระดับจังหวัด

 3.1 ประเภทบุคคล จำนวน 600 รางวัล ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท  

 3.2 ประเภทหน่วยงาน จำนวน 58 รางวัล ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 290,000 บาท


ดวงกมล : ข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร