โครงการสวัสดิการ 40/75
Image

โครงการสวัสดิการ 40/75

          สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปี ไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดโครงการสวัสดิการ 40/75 เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นเวลา 40 ปี ขึ้นไป หรือเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือสมาชิก ช.พ.ส. ผู้สูงอายุ มีอายุตัวตั้งแต่ 75 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสมาชิกต้องมีการชำระเงินสงเคราะห์รายศพอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

          สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

1. ทำให้ไม่ถูกถอนชื่อ

2. เมื่อถึงแก่ความตาย ทายาทได้รับการสงเคราะห์

          สมาชิกที่สนใจสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทนได้ ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ


กัลยรัตน์ : ข่าว

วชิราวุธ : กราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ