ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาร่างระเบียบฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือครูฯ
Image

การประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาร่างระเบียบฯ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา

        เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเพทหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM ร่วมกับคณะทำงาน เพื่อพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว พร้อมเสนอให้มีการกำหนดกรอบภารกิจของศูนย์ไกล่เกลี่ยและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้ความช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาได้อย่างตรงจุด


ดวงกมล : ภาพ/ข่าว