อบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผ่านระบบ KTB Corporate On line
Image
อบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. 
ผ่านระบบ KTB Corporate On line

       เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ได้ขอความอนุเคราะห์ธนาคารกรุงไทยอบรมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานการหักเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผ่านระบบ KTB Corporate On line ในกิจการ ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker สำนักงาน สกสค.จังหวัด รวม 140 คน โดยมี นางวิมลศรี มณฑาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. ช.พ.ส.  และนางกาญจนา  พุกเปลี่ยน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ร่วมตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล 

          การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงาน รับ - จ่ายเงิน บนระบบ KTB Corporate On line มีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน และเกิดประโยชน์สูงสุด                                                                                                                         รติพร : เขียนข่าว/ภาพ
                                                                                                                          สำนัก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

รูปภาพ