โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565
Image
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565

                    สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ประจำปี 2565 ให้แก่ลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และลูกจ้างสำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร จำนวน 59 คน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและความรู้ด้านประกันสังคม โดยมี นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                    เวลา 09.00 น. - 12.00 น. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค ได้แก่ โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคที่เกิดจากการทำงาน โรคปวดหลัง ฯลฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี โดย นายแพทย์พิทักษ์ กมลาสน์กมุท และคณะจากโรงพยาบาลมิชชั่น

               เวลา 13.00 น. - 15.00 น. บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน หน้าที่หลักของสำนักงานประกันสังคม การนำส่งเงินสมทบ สิทธิประโยชน์ 7 กรณี เงื่อนไขการได้สิทธิ สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน และการยื่นอุทธรณ์ โดย นางสาวรังสิมา ปรีชาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

นุชรี : ภาพ

เฉลิมรัฐ : เขียนข่าว

สำนักทรัพยากรบุคคล

รูปภาพ