ประกาศการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอฯ พ.ศ. 2566
Image



สกสค. เชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ

ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเข้าถึงการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ความยาว 1.5 – 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งโครงร่างได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น

2. นักเรียน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

3. นิสิต นักศึกษา (ระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีขึ้นไป)

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ประชาชนทั่วไป

โดยส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน

กำหนดการ

          ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้ที่ www.otep.go.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ สกสค.

            1. การส่งผลงานรอบแรก สามารถส่งแบบฟอร์มใบสมัคร เอกสารการสมัคร และโครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ จัดทำใส่กระดาษ A4 ตามแบบฟอร์ม ไม่จำกัดขนาดตัวอักษร และจำนวนหน้า ขยายเวลาถึง 31 กรกฎาคม 2566 ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงร่างภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำล่วงหน้า ครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท

          2. การส่งผลงานรอบสุดท้าย เมื่อส่งผลงานที่จัดทำเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 จะได้รับเงินสนับสนุนการจัดทำผลงาน ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

          1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ความยาว 1.5 – 5 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการนำเสนอ

          2. สามารถตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดในการผลิตผลงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในแบบฟอร์มการสมัคร

          3. กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.otep.go.th พร้อมสโลแกน “สกสค. โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ บูรณาการความร่วมมือ”

4. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 1080 พิกเซล (1920 × 1080) สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI, MPEG, MP4, MOV, FLV, AR และ VR

          5. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ จำนวน 1 ผลงาน ต่อ 1 ทีม เท่านั้น

          6. ผู้สมัครจะต้องสมัครได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น

          7. เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่พาดพิงการเมือง ไม่เข้าข่าย หมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำไม่ดูถูกดูหมิ่น เสียดสี ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมของศาสนาใด

รางวัลการประกวด เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล 30,000 บาท

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่คิดและทำขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยผ่านการแข่งขัน/ประกวด หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนมาก่อน

          ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.otep.go.th และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ สกสค. หรือสอบถามรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2105 4987 ต่อ 1700




        สแกน QR Code

    ส่งใบสมัครและโครงร่าง


กัลยรัตน์ : ข้อมูล/อินโฟกราฟิก

สำนักอำนวยการ



คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์แนบอื่นๆ

 ประกาศขยายระยะเวลาการประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิดีโอ 66.PDF