อาชีวะ จับมือ สกสค. ร่วม MOU
Image

อาชีวะ จับมือ สกสค. ร่วม MOU

ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดูแลสวัสดิการของบุคลากรในแวดวงการศึกษา และการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการ ดังนี้

          1. การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้เรียนรู้ด้านวิชาชีพ และสามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้หลังเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการรองรับให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าสูงสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ

          2. การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรครู – บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษา

          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำขึ้นสองฉบับ ดังนี้

          ฉบับที่ 1 ว่าด้วย การพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นสมาชิกและบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

                      เป็นความร่วมมือในการสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังเกษียณอายุราชการ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้แล้วยังขยายไปถึงบุตรของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อีกด้วย โดยใช้ความรู้และบุคลากรระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค นักเทคโนโลยี ของ สอศ. ร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว

          ฉบับที่ 2 ว่าด้วย การบริหารด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                     เป็นความร่วมมือในการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันอาอาชีวศึกษา ผ่านประสบการณ์จริงโดยใช้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการสังคม และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรครู – บุคลากร ในการจัดการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย

          นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนาม พร้อมพยานของทั้ง 2 ฝ่าย วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           

   

……………………………………………………………………………กัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : กราฟิก