ทบทวนกรอบและแนวทางการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูฯ
Image

ทบทวนกรอบและแนวทางการให้การสนับสนุน 

ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา

         เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการประชุมทบทวนแนวทางร่วมโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจาก การก่อเหตุร้าย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานครูและบุคลากรทางการศึกษา ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หลังการลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสวัสดิการของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยการให้บุตรหลานในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับโอกาสในด้านการศึกษา การฝึกอบรมอาชีพ ดำเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยมีผู้บริหารจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาทิ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ และผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ