สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75

          ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการรับฟังรายงานการดำเนินโครงการสวัสดิการ 40/75 ประจำงวดที่ 2/2565 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ อาทิเช่น การจำหน่ายสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย และลาออกจากการรับสวัสดิการออกจากทะเบียนสมาชิกรับสวัสดิการ งวดที่ 2/2565 เรื่องข้อมูลการใช้งบประมาณของโครงการสวัสดิการ 40/75 ตั้งแต่งวดที่ 2/2560 – งวดที่ 2/2565 เรื่องการส่งคืนเงินกรณีสมาชิกรับสวัสดิการถึงแก่ความตาย และการประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการ 40/75 ให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทั่วประเทศ ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ และพิจารณาอนุมัติสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ประสงค์ขอรับสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 งวดที่ 3/2565

          ทั้งนี้ นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นกรรมการ พร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ ผู้อำนวยการกลุ่ม ช.พ.ค. เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ 

รูปภาพ