ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Image

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะ 5 ปี   

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาข้อมูลผลการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ และผลการสำรวจความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

 

สุรศักดิ์ : เขียนข่าว/ภาพ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์