ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2565
Image

             ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2565

                เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการ    ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 6/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วยนางปราณี  รัตนะ ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมประชุม
              การประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 อาทิ เรื่องจำนวนสมาชิกในวันสิ้นงวดพฤษภาคม 2565 เพศ อายุ และสาเหตุการถึงแก่ความตาย รายงานการจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายงานการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวดที่ 6/2565 และพิจารณาเรื่องการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามเดิม และการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเวลาตั้งแต่สามเดือนติดต่อกันขึ้นไป

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพ