ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
Image

ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

                                        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ครั้งที่ 7/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. พร้อมด้วยนางสาวเนตรทราย  มากทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินรักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนัก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการ    ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ร่วมประชุม

                                        การประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำเดือนมิถุนายน 2565 อาทิ เรื่องจำนวนสมาชิกในวันสิ้นงวดมิถุนายน 2565 เพศ อายุ และสาเหตุการถึงแก่ความตาย รายงานการจ่ายเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัว รายงานการรับและนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. งวดที่ 7/2565 และพิจารณาเรื่องการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามเดิม และการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นเวลาตั้งแต่สามเดือนติดต่อกันขึ้นไป

รูปภาพ