สกสค. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image

สกสค. ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. (บูรณาการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ร่วมกันพัฒนาระบบการทำงานของกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้โปร่งใส ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม

         นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และผู้เข้าประชุมได้ร่วมประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริต "องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านการทุจริต" ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ การทุจริต” เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกระตุ้นจิตสำนึก ให้คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมกันป้องกัน ปราบปราม ต่อต้านการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อไป เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ/อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ