สกสค. หารือร่วมกับซีพี ออลล์ เพื่อยกระดับเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. หารือร่วมกับซีพี ออลล์ เพื่อยกระดับเพิ่มสวัสดิการให้แก่บุตรครู

และบุคลากรทางการศึกษา


     ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เข้าหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย เพื่อยกระดับเพิ่มสวัสดิการ โดยมีความมุ่งหมายสนับสนุนการจัดสวัสดิการของ สกสค. ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ซึ่งจะเริ่มภายในปีการศึกษา 2568 เพื่อลดภาระครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


รุ่งทิพย์ : ภาพ / ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร  สำนักอำนวยการ

รูปภาพ