สกสค. ลงนาม MOU ซีพี ออลล์ สนับสนุนการศึกษาบุตร หลานครูและบุคลากรทางการศึกษา
Image

สกสค. ลงนาม MOU ซีพี ออลล์  สนับสนุนการศึกษา
บุตร หลานครูและบุคลากรทางการศึกษา
มอบ 100 ทุน เรียนฟรี มีรายได้
 
          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา โดยมี ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ที่ปรึกษาคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา และ พร้อมด้วยผู้บริหาร กพฐ. ผู้บริหาร สอศ. และคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. การให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ จำนวน 100 ทุน เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดหลักสูตร มีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน มีรายได้จากการปฏิบัติงาน และมีงานรองรับเมื่อจบการศึกษา
          ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวต่อว่า “สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ดำเนินงานด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการ ศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามสมควร ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 เน้นให้ผู้เรียน "เรียนดี มีความสุข" ขับเคลื่อนนโยบาย “ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ผู้เรียนเรียนรู้และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ) สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จึงจัดให้มีโครงการเพิ่มสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดำรงชีพสนับสนุนทุนการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาให้กับเยาวชน จึงได้ดำเนินการทำความตกลงร่วมมือกันในการมอบทุนการศึกษาให้บุตร หลานของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาแบบทวิภาคี ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สถานศึกษาในความร่วมมือ เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้ตลอดหลักสูตร มีการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน”
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อการสร้างโอกาสด้านการศึกษาการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่บุตร หลานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระอีกทางหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เล็งเห็นถึงนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ ที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงที่สุด และหวังว่าความร่วมมือนี้จะเป็นการพัฒนาก้าวต่อไปที่ดีในอนาคต ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม จาก www.otep.go.th หรือ facebook : สกสค. 

กัลยรัตน์ : ภาพ/อินโฟกราฟิก
ดวงกมล : ข่าว
กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
สำนักอำนวยการ

รูปภาพ