โรงพยาบาลครูให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Image

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครูให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ATK) และตรวจวัดอุณหภูมิ ให้หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, สำนักงานคณะกรรมการ สกสค., สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2565


                                                                                  นางสาวมณีพร ยอดเสาดี/เขียนข่าว 
นางสาวธิดารัตน์ ใหญ่ปางแก้ว/ภาพ

โรงพยาบาลครู

รูปภาพ