ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จ.เชียงใหม่
Image

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ของ สำนักงานฯ พร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมี นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงใหม่

         

กัลยรัตน์ : ข่าว

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

สำนักงาน สกสค. จ.เชียงใหม่ : ภาพ 

รูปภาพ