การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุน การต่อต้านการทุจริต” หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต” ประจำปี 2565
Image
การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักสูตร “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุน
การต่อต้านการทุจริต” หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต”

                    สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดการฝึกอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หลักสูตร “การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต” หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต” ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 7 รุ่น ในระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2565 และวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อที่จะให้สำนักงานฯ วางแผนป้องกันปัญหาการทุจริต หรือลดความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรได้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ท. คือ นางปรียานุช วิริยราชวัลลภ และ นางสาวบุศรากร เพชรศิริโกศล มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  จำนวน 629 คน 

                   ในการนี้ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมตอนหนึ่งว่า “หลักธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มี 6 ประการ คือ นิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และความคุ้มค่า หรือจำสั้น ๆ ว่า นิ คุณ โปร่ง ร่วม รับ คุ้ม ถ้าเราใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการนี้ได้ เราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงทุจริตได้” และได้รับการกำกับติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดย นายวีระพงษ์ ทองผา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้รับผิดชอบสำนักทรัพยากรบุคคล

ดวงกมล/นุชรี : ภาพ
เฉลิมรัฐ : เขียนข่าว
สำนักทรัพยากรบุคคล

รูปภาพ