ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำนักงาน สกสค.จังหวัด
Image

ดร.พิเชษฐ์  โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมก สกสค. มอบหมายหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงาน สกสค.จังหวัด ดังนี้

1. สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร (กิ่งเพชร) ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 และ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสกสค.กรุงเทพมหานคร (กิ่งเพชร)

2. สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ชั้น 1

3. สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานสกสค.จังหวัดกาฬสินธุ์

4. สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

5. สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

6. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี

7. สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดตาก

8. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสุโขทัย

9. สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

10. สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดสกลนคร

11. สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มกราคม 2566 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

12. สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์

 

                                                                                                                    สุวีณา ประสม :เขียนข่าว/ภาพ 

                                                                                                                               หน่วยตรวจสอบภายใน

รูปภาพ